História

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad

The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle

 Adresa: Pekinská 6, 040 13 Košice,  Katarína Iršová

 Vznik: január 2001

        Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest zlepšovania duševného stavu svojho i ostatných, majúcich takúto potrebu.

Náplňou našej činnosti je vzájomná pomoc i podpora v otázkach fyzického, duševného i duchovného zdravia, vzťahov, bývania, podpora v stigmatizácii i častej izolovanosti od spoločnosti. Snaha o individuálny rozvoj tvorivých schopností a vnútorného potenciálu pre radosť svoju i osoh celej spoločnosti.

Z činnosti za minulé roky možno spomenúť vydávanie časopisu, realizáciu projektu návštev v rodinách s chorým človekom, účasť na školskom projekte v Integre Michalovce, výlety za poznaním i kultúrou. Pravidelné širšie spoločné stretávanie raz do týždňa i častejšie užšie vzájomné kontakty. Návštevy počas nemoci v nemocniciach alebo v domácom prostredí.

Dňa 2.6.2009 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom bol za nového predsedu združenia zvolený Ing. Pavel Hric z Košíc.  Nové vedenie si vytýčilo niekoľko úloh, ktoré majú pomôcť aktivizovať činnosť nášho združenia.

V budúcom období chceme aktívne spolupracovať s Ligou pre duševné zdravie (zbierka počas Dní duševného zdravia – Dní nezábudiek), so združením ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia) a s ďalšími subjektami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia.

Ďalej sa chceme zameriavať na spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia na území Košíc a širšieho okolia (denné stacionáre, Psychosociálne centrum, FNLP a pod.).

Pre získanie prostriedkov na činnosť združenia sa plánujeme zapájať do grantových schém a výziev štátnych aj súkromných inštitúcií. Zároveň oslovíme potenciálnych sponzorov z rôznych oblastí podnikateľskej sféry.

Veľmi dôležitá je aj stabilizácia členskej základne združenia, preto radi privítame medzi sebou ľudí, ktorí majú záujem zapojiť sa do aktivít nášho združenia. Stačí len vyplniť prihlášku za člena združenia a doručiť ju osobne alebo poštou na adresu OZ Pohľad, Pajorova 6,   040 01 Košice.

Kontaktné údaje:

OZ Pohľad, Pekinská 6, 040 13 Košice

e-mail:  katarina.irsova@gmail.com

 Mobil:        Katarína Iršová       0950 663 192

Pokoj v duši praje OZ Pohľad Košice.

Tešíme sa na Vás  🙂 

Druhá časť

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad

The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle

Adresa: od 15.7.2015 : sídlo :Ludmanská č.5, 040 1 Košice – Juh,

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice vzniklo v januári 2001. Valným zhromaždením od 15.7. 2015 nastala zmena sídla a predsedníctva OZ Pohľad..

Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest zlepšovania duševného stavu svojho i ostatných, majúcich takúto potrebu.

Náplňou našej činnosti je vzájomná pomoc i podpora v otázkach fyzického, duševného i duchovného zdravia, vzťahov, bývania, predchádzanie destigmatizácii i častej izolovanosti od spoločnosti. Snaha o individuálny rozvoj tvorivých schopností a vnútorného potenciálu pre radosť svoju i osoh celej spoločnosti.

Z činnosti za minulé roky možno spomenúť vydávanie časopisu, realizáciu projektu návštev v rodinách s chorým človekom, účasť na školskom projekte v Integre Michalovce, výlety za poznaním i kultúrou. Pravidelné širšie spoločné stretávanie raz do týždňa i častejšie užšie vzájomné kontakty. Návštevy počas nemoci v nemocniciach alebo v domácom prostredí.

V tomto období aktívne spolupracujeme s s Ligou za duševné zdravie (zbierka počas Dní duševného zdravia – Dní nezábudiek a iné aktivity),úzko spolupracujeme so združením ODOS SR(Otvorme dvere, otvorme srdcia), ODOS KE a s ďalšími subjektami SR pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia.

Ďalej sa chceme zameriavať na spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia na území Košíc a širšieho okolia (denné stacionáre, Psychosociálne centrum, FNLP , ZPP Radosť +Rehabilitačné stredisko – denná forma na  ul. Bauerovej č.1, sídl. KVP v Košiciacha pod.).a všetkými občianskými združeniami na Slovensku, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.

Toho času ako svojpomocná skupina sa  stretaváme každý utorok o 14:00 hod.v miestnosti č.306/3.posch.na ul. Alejovej č. 5, v Košiciach. Počas pandémie Covid 19, každy utotok o 14:00 hod. sa spájame cez virtuálny svet – cez zoom. Určíme si vopred tému a diskutujeme , radíme sa, pomáhame si….

Veľmi dôležitá je aj stabilizácia členskej základne združenia, preto radi privítame medzi sebou ľudí, ktorí majú záujem zapojiť sa do aktivít nášho združenia. Stačí len vyplniť prihlášku, ktorá je na našej internetovej stránke: www.pohlad.eu a zaslať ju na našu adresu, alebo aj elektronický emailom na int. stránku: curilla.rajmund@atk.sk

 

Kontaktné údaje:

OZ Pohľad, ul. Ludmanská 5, 040 01 Košice ,

k rukám Bc. Márie Čurillovej

Zloženie výboru OZ Pohľad:

predseda: Bc. Mária Čurillová, Ludmanská 5, 040 01 Košice – JUh

mob.: 0915 430374

e-mail: curilla.rajmund@atk.sk

podpredseda: Martin Staňa,Olšovany č.23, 044 19Ruskov

 mob.: 0908 54100

e-mail: edduardia@gmail.com

Pokoj v duši praje OZ Pohľad Košice.

 

Tešíme sa na Vás  🙂