História

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad

The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle

 Adresa: Pekinská 6, 040 13 Košice,  Katarína Iršová

 Vznik: január 2001

        Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest zlepšovania duševného stavu svojho i ostatných, majúcich takúto potrebu.

Náplňou našej činnosti je vzájomná pomoc i podpora v otázkach fyzického, duševného i duchovného zdravia, vzťahov, bývania, podpora v stigmatizácii i častej izolovanosti od spoločnosti. Snaha o individuálny rozvoj tvorivých schopností a vnútorného potenciálu pre radosť svoju i osoh celej spoločnosti.

Z činnosti za minulé roky možno spomenúť vydávanie časopisu, realizáciu projektu návštev v rodinách s chorým človekom, účasť na školskom projekte v Integre Michalovce, výlety za poznaním i kultúrou. Pravidelné širšie spoločné stretávanie raz do týždňa i častejšie užšie vzájomné kontakty. Návštevy počas nemoci v nemocniciach alebo v domácom prostredí.

Dňa 2.6.2009 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom bol za nového predsedu združenia zvolený Ing. Pavel Hric z Košíc.  Nové vedenie si vytýčilo niekoľko úloh, ktoré majú pomôcť aktivizovať činnosť nášho združenia.

V budúcom období chceme aktívne spolupracovať s Ligou pre duševné zdravie (zbierka počas Dní duševného zdravia – Dní nezábudiek), so združením ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia) a s ďalšími subjektami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia.

Ďalej sa chceme zameriavať na spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia na území Košíc a širšieho okolia (denné stacionáre, Psychosociálne centrum, FNLP a pod.).

Pre získanie prostriedkov na činnosť združenia sa plánujeme zapájať do grantových schém a výziev štátnych aj súkromných inštitúcií. Zároveň oslovíme potenciálnych sponzorov z rôznych oblastí podnikateľskej sféry.

Veľmi dôležitá je aj stabilizácia členskej základne združenia, preto radi privítame medzi sebou ľudí, ktorí majú záujem zapojiť sa do aktivít nášho združenia. Stačí len vyplniť prihlášku za člena združenia a doručiť ju osobne alebo poštou na adresu OZ Pohľad, Pajorova 6,   040 01 Košice.

 

Kontaktné údaje:

OZ Pohľad, Pekinská 6, 040 13 Košice

e-mail:  katarina.irsova@gmail.com

 

 Mobil:        Katarína Iršová       0950 663 192

  

Pokoj v duši praje OZ Pohľad Košice.

 

Tešíme sa na Vás  🙂